Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Karel Královec

Adresa společnosti: Žitná 482/38, 322 00  Plzeň
Identifikační číslo: 88179567
DIČ: CZ8912262139

zapsán v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně, č. 3494129. Odpovědná osoba za provoz e-shopu: Karel Královec (dále jen „dodavatel / prodávající”)

Kontaktní údaje prodávajícího:

Kontaktní email: info@profirelax.cz
Kontaktní telefon: +420 721 721 738

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě umístěného na internetové adrese www.profirelax.cz (dále jen internetový obchod) provozovaném prodávajícím.
 2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující odesláním objednávky a potvrzením obchodních podmínek v internetovém obchodě současně stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že je akceptuje. Kupní smlouva, tj. objednávka včetně obchodních podmínek a jejího přijetí budou kupujícímu zaslány emailem nebo v tištěné podobě poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy.  
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za “kupní smlouvu” se označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
 5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

 1. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím internetového obchodu zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který není spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem je. 
 2. Dodavatel / prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující, který je zároveň spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující, který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Zbožím prodávaným prostřednictvím internetového obchodu jsou zdravotní přípravky a pomůcky, pomůcky z rašeliny, masážní přípravky, vonné oleje, přípravky do koupele, terapeutické pomůcky, kosmetika a další související zboží blíže specifikované v internetovém obchodě. Prodávající neposkytuje záruku na vliv zboží na zdraví kupujícího.

3. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradí kupující sám. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků, zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory. Žádné další náklady účtované námi nad rámec celkové ceny nemusí kupující očekávat. Odesláním objednávky souhlasí kupující s tím, že prostředky komunikace na dálku prodávající využívá. 
 2. Internetový obchod obsahuje prezentaci zboží, která je informativního charakteru a zobrazuje informace o něm, včetně jejich cen. Ceny za zboží jsou uváděny včetně DPH. Ceny prezentovaného zboží a ceny za dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny v internetovém obchodě.
 3. Kupující má možnost objednat zboží prostřednictvím rozhraní internetového obchodu, dále telefonicky, e-mailem či písemně.
 4. K tomu, aby byla kupní smlouva uzavřena, je třeba, abyste v internetovém obchodě vytvořili návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
  1. Informace o nakupovaném zboží (v internetovém obchodě označujete zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);
  2. Informace o ceně, ceně za dopravu, způsobu platby celkové ceny a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci uživatelského prostředí internetového obchodu, přičemž informace o ceně, ceně za dopravu a celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvoleného zboží a způsobu jeho doručení;
  3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;
  1. V průběhu tvorby návrhu objednávky může kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly kupujícím se prostřednictvím stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ vytvoří objednávka. Před stiskem tlačítka musí kupující pomocí zatrhávacího tlačítka potvrdit souhlas s našimi obchodními podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku vytvořit. Po stisku tlačítka „Odeslat objednávku“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.
  2. Prodávající ihned po odeslání objednávky kupujícím zasílá automaticky zprávu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávce. Samotná rekapitulace objednávky není okamžikem uzavření kupní smlouvy. 
  3. Prodávající objednávku zkontroluje a poté manuálně odešle potvrzení objednávky a informaci, že se objednávka vyřizuje. Součástí potvrzení bude shrnutí objednávky a tyto obchodní podmínky, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 
  4. Mohou nastat i případy, kdy prodávající nebude moci objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy zboží není dostupné nebo případy, kdy není schopen prodávací pokrýt počet objednaných kusů zboží. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůže prodávající objednávku potvrdit, bude kupující informován a prodávající zašle kupujícímu nabídku na uzavření kupní smlouvy v pozměněné podobě oproti objednávce. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy kupující potvrdí nabídku prodávajícímu.
  5. V případě, že u prodávajícího došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu tvorby objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zjevně chybnou cenu.
  6. V případě, kdy dojde k uzavření kupní smlouvy, prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu celkovou cenu zboží uvedenou v objednávce. Celkovou cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená v internetovém obchodě a bude uvedená v rekapitulaci objednávky i v potvrzení o přijetí.
  7. Kupující má možnost se v internetovém obchodě registrovat, vytvořit si uživatelský účet a nakupovat tak jeho prostřednictvím, spravovat své objednávky a provádět další kroky, pokud takové kroky internetový obchod umožňuje. Kupující si volí uživatelské jméno a heslo sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu. I kupující s uživatelským účtem má povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez uživatelského účtu. 

  4. Platební a dodací podmínky

  1. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. 
  2. V odůvodněných případech, především u objednávek s celkovou cenou nad 10.000 Kč, může prodávající požadovat zálohu na cenu. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celkové ceny objednávky před jejím odesláním nebo předáním kupujícímu.
  3. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo jiné následujícími způsoby:
   1. bezhotovostně prostřednictvím platební karty; platba probíhá on-line prostřednictvím platební brány GoPay, přičemž veškeré poplatky s používáním platební brány hradí prodávající;
   2. bezhotovostně prostřednictvím bankovního převodu;
   3. v hotovosti při zaslání zboží na dobírku;
  4. V ojedinělých případech lze dohodnout individuální platební podmínky.
  5. Částku je možné uhradit v českých korunách nebo v eurech (EUR).
  6. Doručení zboží zajišťujeme nejčastěji prostřednictvím dopravních společností: PPL CZ, Česká pošta, DHL.
  7. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou dostupné v rozhraní internetového obchodu, budou uvedeny v objednávce kupujícího, v e-mailu o přijetí objednávky i v potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. 
  8. V případě objednávky do zahraničí mohou být náklady na dopravu vyčísleny dodatečně dle objednaného množství a hmotnosti zboží a zaslány v nabídce kupujícímu.
  9. Zboží, které je skladem, se zpravidla expeduje do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při bezhotovostní platbě prodávající expeduje zboží, které je skladem, zpravidla do 2 pracovních dnů od připsání příslušné částky na svůj účet. Zboží, které není skladem prodávající expeduje, jakmile to je možné. Termín odeslání objednávky prodávající sdělí kupujícímu s dostatečným předstihem.
  10. Z důvodu rychlé obrátky některého druhu zboží může výjimečně dojít k vyprodání zásob objednaného zboží. V tomto případě prodávající informuje kupujícího a bude dohodnutý náhradní termín dodání. Kupující má také možnost odstoupit od smlouvy.
  11. Faktura (daňový doklad) bude kupujícímu vystavena v elektronické podobě po vyřízení a převzetí objednávky a zaslána na e-mail, který uvedl v objednávce.
  12. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním.
  13. V případě, že kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i dalších nákladů, které prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží kupujícímu vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na balení a dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme.
  15. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.
  16. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.

   5. Odstoupení od kupní smlouvy

   1. Kupující, podle § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující odeslat na adresu prodávajícího nebo na e-mail prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář Odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím.
   2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 
   3. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy na adresu prodávajícího, bez dobírky. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, pokud možno v původním obalu.
   4. Kupující přiloží k vrácenému zboží kopii objednávky (dodacího listu) a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument, prokazující koupi zboží a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vyřízení požadavku.
   5. Prodávající může provést přezkoumání vráceného zboží a to ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Prodávající tak může po kupujícím nárokovat úhradu vzniklé škody nebo ji jednostranně nárokovat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží.
   6. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do do 14 dnů veškeré přijaté peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal nebo pokud s tím bude kupující souhlasit, jiným způsobem tak, aby kupujícímu nevznikly další náklady. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že došlo k odeslání zboží prodávajícímu.
   7. Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob vrácení zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
   8. Při odeslání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za výrazně poškozené či zničené zboží při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit kupní cenu a náklady na dodání zboží.
   9. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu v případě odstoupení od kupní smlouvy kupujícím hradí kupující, a to i v případě, že zboží nelze vrátit pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   10. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že zboží není možné za původních podmínek dodat (zboží se přestalo vyrábět, přestalo se dodávat do ČR nebo se zvýšila jeho cena či náklady na dodání), nebo pokud kupující nemá vyrovnány závazky vůči prodávajícímu a v dalších případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Pokud taková situace nastane, bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a pokud celkovou cenu kupující již uhradil, bude kupujícímu vrácena bezhotovostně na účet.

   6. Odpovědnost za vady

   1. Práva a povinnosti kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
   2. Při uplatňování práv z vadného plnění se postupuje v souladu s reklamačními podmínkami prodávajícího.

   7. Ochrana osobních údajů

   1. Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR”).
   2. Karel Královec, fyzická osoba se sídlem Žitná 482/38, 322 00. Plzeň, zapsán v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně, č. 3494129 provozující internetový obchod https://www.profirelax.cz, zpracovává vaše osobní údaje, respektuje soukromí a věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení osobních údajů.
   3. Osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Prodávající prohlašuje, že neprodává, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
   4. Další informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech subjektů údajů, jako je právo na přístup, právo na námitku nebo právo na výmaz, o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a kdo informace zpracovává a komu jsou předávány, jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů”.
   5. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů a potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné a že byl informován. 
   6. Ohledně záležitostí, které souvisejí se zpracováním osobních údajů kupujícího, obecný dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti a další se kupující může obrátit na e-mail info@profirelax.cz. 
   7. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

   8. Mimosoudní řešení sporů

   1. Vážený spotřebiteli, v případě, že došlo k pochybení nebo se domníváte, že jste Vás poškodili, napište nám na adresu info@profirelax.cz nebo nás kontaktujte +420721721738. Věříme, že společně nalezneme řešení.
   2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů , kterým je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. https://www.mpo.cz/dokument169867.html. 
   3. Spotřebitel má možnost podat návrh u České obchodní inspekce prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
   4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/man/Index.cfm?event=main.home.show&Ing=CS. Zde může podat návrh pouze spotřebitel z EU na obchodníka se sídlem též v EU.
   5. Jestliže jednotlivé strany nebudou spokojeni s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
   6. Pokud nastane spor mimo Českou republiku, v tomto případě pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
   7. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami.

    9. Závěrečné ustanovení

   1. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právem, a to i v případě, že právní vztah obsahuje mezinárodní prvek. Práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států poskytující vyšší míru ochrany tímto nejsou dotčena.
   2. Pokud bude mít kupující dotaz k obchodním podmínkám a kupní smlouvě, prodávající mu bez zbytečného odkladu poskytne veškeré potřebné informace. 

   Tyto obchodní podmínky jsou  platné a účinné od 26.9.2022.